ថ្ងៃនេះ រកមិនឃើញមានអ្នកឆ្លងខូវីដ-១៩ ទេ, ព្យាបាលជាសះស្បើយបន្ថែម ៥នាក់,

0
552

ទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញនាព្រឹកថ្ងៃ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ឱ្យដឹងថា រកមិនឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺខូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ តែមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន៥នាក់។

ទិន្នន័យ ១៨.០៤ ២០២០ ÷

-អ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៥នាក់

-សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនឡើងចំនួន ១០៣នាក់

-អ្នកបន្តព្យាបាលជំងឺខូវីដ-១៩ នៅសល់ចំនួន ១៩នាក់

-មិនមានបាត់បង់ជីវីត (ស្លាប់= ០)

-សរុបចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺខូវីដ-១៩ ចាប់តាំងពី ខែមករា រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន មានចំនួន ១២២នាក់៕

iDol Media .