បញ្ចប់សុពលភាពបទបញ្ជា ពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តបានជាធម្មតាវិញហើយ !

0
371

បញ្ចប់សុពលភាពបទបញ្ជា ពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តបានជាធម្មតាវិញហើយ សូមអានសេចក្ដីសម្រេចដូចខាងក្រោម ៖